©2014-2019, TRUNG TÂM Y TẾ
HUYỆN DIỄN CHÂU

Địa chỉ: Xóm 7-Diễn Phúc, Huyện Diễn Châu, Tỉnh Nghệ An Lịch công tác